U bent hier

Platform als afronding project Leren van restauratieve ingrepen aan muurschilderingen

Onderzoek naar overleverde fragmenten van de muurschildering door Lex Metz in de voormalige Bloedtransfusiedienst in Amsterdam

Onderzoek naar overleverde fragmenten van de muurschildering door Lex Metz in de voormalige Bloedtransfusiedienst in Amsterdam

De afgelopen 2 jaar is binnen het RCE kennisprogramma Erfgoed van de Moderne Tijd een aantal aspecten onder de loep genomen betreffende de restauratie van moderne muurschilderingen. De aandacht ging daarbij uit naar de benodigde kennisinfrastructuur en restauratiekwaliteit. Kortom welke informatie is nodig om een restauratieplan op te kunnen stellen en aan welke eisen zou een restauratie moeten voldoen om deze muurschilderingen een toekomst te geven? Verschillende casussen en bijeenkomsten leverden veel nuttige informatie op.

Platform Restauratieve ingrepen aan moderne muurschilderingen

Dit onderzoek vond plaats in het project restauratieve ingrepen aan moderne muurschilderingen, en de afronding van dit project stond centraal op het Kleurhistorisch platform op donderdagmiddag 11 oktober bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Tijdens een zestal presentaties werd zowel aandacht besteed aan:

Door op de sprekers te klikken wordt u doorgelinked naar de verslagen van de presentaties op www.collectiewijzer.nl.

Twintigste eeuwse ingrepen aan muurschilderingen uit alle tijden

De keuze voor moderne schilderingen heeft te maken met het kennisprogramma Erfgoed van de Moderne Tijd waar het project onderdeel van uitmaakt. De focus heeft eveneens te maken met de onbekendheid van de moderne muurschilderingen. Toch geldt de opgedane kennis in feite voor alle 20ste eeuwse ingrepen aan alle muurschilderingen uit alle tijden. Met het verschil dat moderne muurschilderingen vooral aandacht vragen vanuit de grootschalige trend tot sloop en herbestemming van 20ste gebouwen.

Aandachtspunten

Naast de onderwerpen die tijdens de lezingen zijn behandeld leverde het project andere leerzame activiteiten op.

Veranderende restauratie-inzichten

Het 30ste kleurhistorisch platform (15 april 2016) ging in op de vraag hoe restauratie-inzichten zijn veranderd gedurende de 20ste eeuw. .

Ontsluiting van documentatie

Stagiaire Jody van Remmerden, student van de Reinwardt academie heeft alle ‘Amsterdamse’ onderzoeksrapporten van het voormalig ICN en Centraal Laboratorium m.b.t. muurschilderingen ontsloten. De oudere rapporten zijn door  Julian van de Berg (RCE) gescand. Deze zijn nu vindbaar in de bibliotheekcatalogus van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed. Externen kunnen dat via de bibliotheek aanvragen. Intern zijn de rapporten zichtbaar. Aan de beschrijvingen van de rapporten zijn trefwoorden toegekend, zoals muurschilderingen, bindmiddelen, verven, vernissen, ondergronden

Bewustwording van besluitvorming

In de praktijk vraagt de besluitvorming om verbetering . Bij de casestudies is geprobeerd om de discussies rondom besluitvorming te openen. Dat heeft inzicht gegeven, wat zal worden meegenomen in de brochure (werktitel: Ingrepen aan muurschilderingen) die in voorbereiding is. Daarin zullen handgrepen worden gegeven voor eigenaren en beheerders van muurschilderingen om bewuster keuzes te kunnen maken. De casestudies maakten duidelijk hoe dat altijd aan de orde is. IJsbrand Hummelen (zie ook de SBMK brochure) en Frank Ligterink, die met groepen eigenaren en beheerders m.b.t. archieven overleggen hebben gevoerd, zijn over hun kennis over besluitvorming geraadpleegd. Het gaat om bewustmaken hoe we beslissen en wat daarvan de consequenties zijn.

Dat al deze aspecten spelen bij onze omgang met muurschilderingen, werd tijdens alle lezingen op het platform van 11 oktober duidelijk.

Reacties